بیمه یادگیری

طرح بیمه دوره آموزشی:

جهت پیش برد اهداف موسسه، در راستای افزایش کیفیت آموزشی ،موسسه کارآفرینان آرین در نظر دارد طرح بیمه دوره آموزشی را در دوره های برگزار شده اجرا نماید.

این طرح اجازه می دهدکه هنر جویان در صورت تمایل بعد از اتمام دوره تخصصی خود به مدت یکسال در دوره های جدید آن  رشته یک بار دیگر شرکت کرده و هم چنین در آزمون مجدد سازمان فنی و حرفه ای شرکت نماید.