تعمیرکار ابگرمکن دیواری

  1. شناخت کلی آبگرمکن دیواری- مزایا-معایب
  • آشنایی با اجزای اصلی آبگرمکن دیواری
  • معرفی و شناخت آبگرمکن های مکانیکی (شمعک دائم)
  • معرفی و شناخت قطعات آبگرمکن های مکانیکی
  • معرفی و شناخت آبگرمکن های آیونایز
  • معرفی و شناخت قطعات آبگرمکن های آیونایز و تفاوت آن با آبگرمکن های مکانیکال
  • معرفی و شناخت قطعات آبگرمکن های فن دار و تفاوت آن با آبگرمکن های آیونایز
  • کارگاه عملی مونتاژ.دمونتاژ
  • کارگاه عملی عیب یابی و رفع عیب