آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری

فصل اول 2 ساعت
مزایای آبگرمکن دیواری و آشنایی با انواع مدلها
فصل دوم 3 ساعت
آبگرمکن های مکانیکال و تشریح عملکرد قطعات
فصل سوم 2 ساعت
آبگرمکن های آیونایز و تشریح عملکرد قطعات
فصل چهار 3 ساعت
آبگرمکن های فن دار و محفظه احتراق بسته
و تشریح عملکرد قطعات
فصل پنجم 6 ساعت
کارگاه عملی عیب یابی و رفع عیب

اشتراک گذاری: