یخچال .فریزر


نحوه تشکیل کلاسها :
1- کلاسهای هر روز شنبه تا چهارشنبه
25 جلسه 2 ساعته یا 17 جلسه 3 ساعته
2- کلاسهای هفته ای یک بار پنجشنبه ها
10جلسه 5 ساعته