12
ژانویه

لوله کشی ساختمان

توانایی بکارگیری وسایل و تبدیل واحدهای اندازه گیری دما، فشار و… توانایی اتصال موقت و نیمه موقت قطعات توانایی ترسیم نقشه ها و کروکی های ساده لوله کشی توانایی...

ادامه مطلب