آموزش برق صنعتی

۱- مبانی برق صنعتی و سیستمهای تک فاز و سه فازه

۲- مبانی الکترومغناطیس و کاربرد آنها در موتورهای الکتریکی

۳- موتور های سه فاز و تک فاز القایی از نظر ساختار، راه اندازی و عملکرد

۴- روشهای اتصال و راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز

۵- حفاظت در موتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی

۶- مدارهای قدرت و فرمان مختلف در موتورهای تک فاز و سه فاز از جمله چپ گرد و راستگرد و ستاره- مثلث

۷- مونتاژ مدارهای قدرت و فرمان تست آنها بر روی تابلوی برق و شرح اصول مونتاژ

اشتراک گذاری: