FAQs

09
مهر

نحوه سرویس پکیج چگونه است

سرویس پکیج باید هر ساله انجام شود. برای این کار ابتدا باید لوله های آب را چک کنید تا در صورت رسوب گرفتگی با اسید و سپس با آب...

Read More
    • 1
    • 2