09
مهر

در آشپزخانه در چه فاصله ای پکیج از کابین باید نصب شود

باید حداقل از هر طرف ده سانتی متر بین پکیج تا کابین فاصله باشد تا امکان سرویس وجود داشته باشد.