09
مهر

علت این که آب مصرفی مناسب است اما سیستم گرمایش عمل نمی کند، چیست؟

ممکن است پمپ در نوع تک مبدله خراب باشد، فلوسوئیچ خراب و یا گیر کرده باشد