09
مهر

علت عدم گرمای کافی سیستم آب گرم چیست؟

ممکن است مبدل مصرفی رسوب گرفته باشد، در لوله کشی آب ساختمان ایراد وجود داشته باشد، برد کنترل خراب باشد