09
مهر

نحوه سرویس پکیج چگونه است

سرویس پکیج باید هر ساله انجام شود. برای این کار ابتدا باید لوله های آب را چک کنید تا در صورت رسوب گرفتگی با اسید و سپس با آب تمیز شست و شو دهید. سپس دودکش را بررسی کنید تا تکان نخورده باشد، اتصال گاز به پکیج را محکم کنید. بعد از این اعمال مجدد آن را روشن کنید.