09
مهر

چرا با وجود دمای مناسب مدار گرمایش، دمای آب مصرفی کم است

ممکن است مبدل مصرفی رسوب گرفته باشد، فشار آب کم بوده باشد، برد کنترل خراب شده باشد، شیر سه راهه در نوع دو مبدله خراب شده باشد و